50 punti ta ’talb ta’ Radd il-Ħajr u versi tal-Bibbja

0
24604

Żgur li hija ħaġa tajba li tirringrazzja lill-Mulej. Meta nirringrazzjaw lil Alla, naraw iżjed u iktar it-tjubija inkondizzjonata tiegħu f’ħajjitna. Kull Kristjan hieni huwa ringrazzjament Nisrani. F’din il-kariga, ġbarna punti ta ’talb ta’ ringrazzjament u versi tal-bibbja li jiggwidawk dwar kif tagħti grazzi ta ’kwalità lill-Mulej.

Min Hu Kwalifikat Li Jirringrazzja?

Huwa mportanti għalik li tkun taf li dawk li jitwieldu mill-ġdid ta ’dawk li jemmnu jistgħu jagħtu grazzi lill-Mulej, għalik biex titolbu dan it-talb b’mod effettiv, trid iċedu l-Ħajja tiegħek lil Ġesù Kristu.

L-aħbar it-tajba hi li, irrispettivament mid-dnubiet jew in-nuqqasijiet tiegħek Alla ħafer lilkom fi Kristu Ġesù. Alla mhux ġenn lejk, hu jħobbok u bagħat lil ibnu Ġesù biex iħallas il-prezz għas-salvazzjoni tiegħek. Għalhekk jekk għadek taċċetta lil Ġesù bħala l-Mulej u s-salvatur tiegħek jekk jogħġbok għid bil-kwiet it-talb li ġej:
Missieri, nemmen li tħobbni, nemmen li bgħatt lil Ibnek Ġesu 'jmut għal dnub tiegħi. Naċċetta lil Ġesù fil-Ħajti bħala Lord u Salvatur tiegħi. Grazzi talli taċċettawni fl-isem ta ’Ġesù Amen.

Prosit, issa int kwalifikat bil-grazzja ta ’Ġesù Kristu, permezz tad-Demm tiegħu biex tagħtih grazzi ta’ kwalità.

50 Punti ta 'Talb ta' Radd il-Ħajr

1) .Patri F'Isem Ġesù, inħabbar li m'hemm ħadd bħalek lanqas fost l-allat. Int Glorjuż Fil-Qdusija u beżgħan fit-Tifħir. O Alla. Aċċetta t-tifħir tiegħi f'isem Ġesù.

2). Missieri, se nkanta t-tifħir tiegħek b'leħen għoli fil-preżenza tas-slaten u l-mexxejja ta 'din id-dinja f'isem Ġesù.

3). Missier, nirringrazzjakom tal-għajnuna divina li ħadt gost f’ħajti. Jekk nibda nsemmihom se nieqes minn numri. Grazzi Missier bl-Isem ta ’Ġesù.

4). Nistqarr illum li l-Mulej jgħix! Hieni l-Mulej, Ħalli l-isem tal-Mulej jiġi eżaltat, Il-Blata tas-salvazzjoni tiegħi! fl-isem ta ’Ġesù.

5). Missier fl-isem ta ’Ġesù, niddikjara li inti ssaltan’ il fuq mis-smewwiet u l-art, ħadd ma jista ’jqabbel mal-kobor tiegħek.

6). Missieri u Alla tiegħi nagħti tifħir lil ismek sakemm ngħix U jkolli n-nifs fl-imnifsejn tiegħi f’isem Ġesù.

7) .Jehova, jien infaħħar int għax int Alla glorjuż, u Missier ħanin.

8). Missier, jien nagħti tifħir lil ismek għax int l-Alla li silenzju l-għedewwa kollha tiegħi f'isem Ġesù.

9). O Mulej, infaħħar ismek għall-għeġubijiet tal-kreazzjonijiet tiegħek li inti ħloqt għall-benefiċċju tal-umanità f'isem Ġesù.

10) .Oh Mulej, nirringrazzjakom talli ħolquni fix-xbieha tiegħek u x-xebh fl-isem ta ’Ġesù.

11). Missier, nirringrazzjakom tal-grazzja li tkun ħaj u li nkanta għalik illum it-tifħir tiegħek f'isem Ġesù.

12). Għeżież Mulej, ġiegħli jkolli testimonjanzi ġodda li nista ’noffri iktar ringrazzjament lil ismek fil-qalba tal-qaddisin fl-isem ta’ Ġesù.

13). Għeżież Mulej, jien inneħħi ismek ogħla, fuq l-ismijiet l-oħra kollha, fuq kollox fis-sema u fl-art f'isem Ġesù.

14). O Mulej, jien niftaħar mit-tjubija tiegħek, u t-tjubija kbira tiegħek il-ġurnata kollha u nfaħħar lilkom talli Alla tiegħi f'isem Ġesù.

15). O Mulej, infaħħarkom talli niġġieldu l-battalji ta 'ħajti f'isem Ġesù

16). O Mulej, infaħħar lilkom, fil-qalba tal-provi tiegħi, int tabilħaqq ir-raġuni għaliex jien kuntent

17). O Mulej, inqanqal ismek u nagħraf il-kobor tiegħek f'isem Ġesù.

18). O Mulej, ingħaqad mal-kongregazzjoni ta ’ħutna biex nagħti tifħir lilek għax għamilt affarijiet kbar f’ħajti f’isem Ġesù.

19). Oh Lord, infaħħar ismek illum għax il-ħaj biss jista 'jfaħħar ismek, il-mejjet ma jistgħux ifaħħru lilek

20). O Mulej, illum infaħħar int għax int tajjeb u l-ħniena tiegħek idumu għal dejjem f'isem Ġesù.

21). Missieri nfaħħar lilkom talli inti biss tista 'tagħmel dak li l-ebda bniedem ma jista' jagħmel f'isem Ġesù.

22). Missier infaħħar lilkom talli rbaħt ir-rebħa fi Kristu Ġesù.

23). Oh Mulej, se nkanta b'leħen għoli t-tifħir tiegħek qabel ma jemmnu u ma nkunx nistħi

24). O Mulej, infaħħarlek fid-dar tiegħek, il-knisja, quddiem il-qaddisin f'isem Ġesù.

25). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax inti Alla ġust.

26). O Mulej, infaħħar lilkom għax int sar is-salvazzjoni tiegħi f'isem Ġesù.

27). O Mulej, illum infaħħar int għax int Alla tiegħi u ma għandi l-ebda alla ieħor f'isem Ġesù.

28). Missieri, sakemm ninsab nifs, se nkompli nfaħħar lilkom.

29). Missier infaħħar lilkom għax ix-xitan ma jistax iwaqqafni fl-isem ta ’Ġesù Amen

30) .Oh Mulej, jien infaħħar lilkom għax int tkabbar lil ibnek Ġesù Kristu mal-art kollha bl-isem ta ’Ġesù.

31) .Father I tifħir lilek għaliex jien fedelment u meraviljuż magħmula fi Kristu Ġesù.

32). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax hu tajjeb li tkanta t-tifħir tiegħek f'isem Ġesù.

33). Missieri nfaħħar ismek, għax permezz ta ’kelmtek, int ħoloq l-affarijiet kollha, kemm tidher u mhux tidher.

34) .Oh Mulej, jien infaħħar lilek għaliex ħejjt il-qrun tiegħi (Status) bħala dak ta 'unicorn, u int midluk biż-żejt frisk għall-progress ġdid fl-isem ta' Ġesù

34). Missier infaħħarkom għall-protezzjoni sopranaturali tal-Anġli tiegħek madwari kollha, ħu l-glorja kollha f'isem Ġesù.

35). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax ismi nkiteb fil-ktieb ta 'l-għajxien f'isem Ġesù.

36). O Mulej, jiena ningħaqad mal-kongregazzjonijiet tal-qaddisin u nfaħħar l-isem kbir tiegħek f'isem Ġesù.

37). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax it-tifħir tiegħi jrażżan ir-rabja tiegħek mingħandi f'isem Ġesù.

38). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax l-ebda vjolenti, jew ħażen m'għandhom jinstemgħu fil-fruntieri tiegħi f'isem Ġesù.

39). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax il-ħitan tiegħi għandhom jissejħu salvazzjoni u l-gradi tiegħi jissejħu ifaħħar f'isem Ġesù.

40). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax tajtni s-sbuħija għall-irmied taż-żejt tal-ferħ għall-ispirtu ta 'toqol, int imħabbtni bil-libsa ta' tifħir illum f'isem Ġesù.

41). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax ħejtni minn idejn l-għedewwa tiegħi f'isem Ġesù.

42). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax it-tjubija tiegħek f’ħajti qed titjieb aħjar bil-ġurnata f’isem Ġesù.

43) .Oh Mulej, jien infaħħar lilkom minħabba l-għaġeb tal-għaġeb tiegħek fl-art kollha.

44). O Mulej, jien infaħħar lilkom minħabba l-wegħda li f'ħajti qed jiġu sodisfatti ħafna f'isem Ġesù.

45) .Oh Mulej, jien infaħħar lilkom minħabba l-imħabba inkondizzjonata tiegħek f'ħajti

46). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax ipperfezzjonajt it-tifħir tiegħek f'ħalq it-tfal u fl-isem ta 'Ġesù.

47). O Mulej, jien infaħħar lilkom għax ħajti saret it-tifħir tal-glorja tiegħek f'isem Ġesù

48). Oh Lord, jien infaħħar lilkom għax inti l-uniku Alla ħaj tiegħi.

49). Missieri Nirringrazzjakom talli aċċettajt it-tifħir kollu tiegħi, biex int tkun il-glorja kollha għal dejjem fl-Isem ta ’Ġesù Amen

50). Grazzi Ġesù talli aċċettajt il-ħajr tiegħi, f'isem Ġesù.

 

13 Versi tal-Bibbja dwar ringrazzjament u gratitudni

1). 1 Kronaki 16:34:
Oh grazzi lill-Mulej, għax hu hu tajjeb, għax il-ħniena tiegħu tibqa ’għaddejja għal dejjem.

2). 1 Tessalonikin 5: 18:
F’kollox agħti grazzi għal din hija r-rieda ta ’Alla fi Kristu Ġesù li tikkonċerna lilkom.

3). Kolossin 3:17:
U tkun xi tkun ye tagħmel kelma jew att, do kollha fl-isem tal-Mulej Ġesù, li tagħti grazzi għall Alla u l-Missier minnu.

4). Kolossin 4:2:
Kompli fit-talb u oqgħod fl-istess b 'ringrazzjament.

5). Filippin 4: 6:
Oqgħod attent għal xejn, imma f’kollox bit-talb u s-supplikazzjoni bir-ringrazzjament ħalli t-talbiet tiegħek isiru magħrufa lil Alla.

6). Salm 28: 7:
Il-Mulej huwa s-saħħa u t-tarka tiegħi, qalbi fdata fih, u jien megħjun: għalhekk qalbi tifraħ bil-kbir u bil-kanzunetta tiegħi nfaħħar lilu.

7). Salm 34: 1:
Jien ibierek lill-Mulej il-ħin kollu: it-tifħir tiegħu jkun kontinwament f'ħalqi.

8). Salm 100: 4:
Idħol fil-bibien tiegħu b’radd il-ħajr u fil-qrati tiegħu bit-tifħir: kun grata lejh, u ibierek ismu.

9). Salm 106: 1
10). Ifaħħru l-Mulej. O grazzi lill-Mulej, għax hu tajjeb: għax il-ħniena tiegħu tibqa ’għaddejja għal dejjem.

11). Salm 107: 1
O grazzi lill-Mulej, għax hu tajjeb: għax il-ħniena tiegħu tibqa ’għaddejja għal dejjem.

12). Salm 95: 2-3
Ejjew nressqu quddiem il-preżenza tiegħu b’radd il-ħajr u nagħmlu ħoss ferrieħi lejh bis-salmi. Għax il-Mulej hu Alla kbir u Sultan kbir fuq l-allat kollha.

13). Salm 118: 1-18:
1 O grazzi lill-Mulej; għax hu tajjeb: għax il-ħniena tiegħu tissaportu għal dejjem. 2 Ħa issa jgħid lil Iżrael, li l-ħniena tiegħu tissaportu għal dejjem. 3 Ħa ngħid id-dar ta ’Aron, li l-ħniena tiegħu tibqa’ għaddejja għal dejjem. 4 Ħallihom issa li jibżgħu mill-Mulej jgħidu, li l-ħniena tiegħu ddum għal dejjem. 5 Sejjaħ lill-Mulej fil-periklu: il-Mulej wieġebni, u waqqafni f'post kbir. 6 Il-Mulej huwa min-naħa tiegħi; M’iniex nibża ’: x’jista’ jagħmel il-bniedem minni? 7 Il-Mulej jieħu l-parti tiegħi magħhom li jgħinni; għalhekk nixtieq nara x-xewqa tiegħi fuq dawk li jobogħdu lili. 8 Huwa aħjar li tafda fil-Mulej milli li tpoġġi fiduċja fil-bniedem. 9 Huwa aħjar li tafda fil-Mulej milli li tpoġġi fiduċja fil-prinċpijiet. 10 Il-ġnus kollha ħarġu miegħi dwaru: imma f'isem il-Mulej se neqredhom. 11 Huma ħabbtuni; Iva, huma nħeġġu miegħi dwarhom: imma f'isem il-Mulej jien se neqredhom. 12 Huma jegħlbu miegħi bħan-naħal; huma mitfugħa bħala n-nar ta 'xewk: għax f'isem il-Mulej jien se neqredhom. 13 Int tidher miegħi fil-griżmejn biex naqa '; imma l-Mulej għenni. 14 Il-Mulej huwa s-saħħa u l-għana tiegħi, u sar is-salvazzjoni tiegħi. 15 Il-leħen ta 'ferħ u salvazzjoni jinsab fit-tabernakli tal-ġusti: il-lemin tal-Mulej jagħmel tajjeb ħafna. 16 Il-lemin tal-Mulej huwa eżaltat: il-lemin tal-Mulej jagħmel tajjeb ħafna. 17 M’iniex immut, imma ngħix, u niddikjara l-opri tal-Mulej. 18 Il-Mulej qagħadni fil-griżmejn; imma hu ma tanix il-mewt.

 

reklami

Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn