Talb Għall-Purità Sesswali

0
5024
Talb Għall-Purità Sesswali

Aħna ngħixu f’dinja ħielsa llum, f’dinja fejn huwa kważi diffiċli jew impossibbli li ssir distinzjoni bejn it-tajjeb jew il-ħażin, it-tajjeb jew il-ħażin. F'dawn l-aħħar jiem il-libertà sesswali u l-Libertà saru l-ordni tal-ġurnata. In-nies m'għadhom jaraw xejn ħażin meta jesprimu lilhom infushom sesswalment, l-adolexxenti jħossu li l-uniku mod biex tkun aċċettat fil-komunità huwa li tirrinunzja għad-dinjità sesswali tiegħek. il-kastità saret skola antika fil-ġenerazzjoni tagħna llum.

Illum se nħarsu lejn it-talb għas-safa sesswali, is-sess inħoloq minn Alla Biex jiġi kkunsmat taħt il-kappa taż-żwieġ.  Żwieġ hija l-unjoni qaddisa bejn raġel u mara. Jekk id-dinja biss tista ’topera skont il-kelma ta’ alla, illum ikun hemm inqas kriżi emozzjonali fid-dinja. F’dan l-artiklu se nkunu qed inħarsu lejn liema purità sesswali hija kollha dwarha u kif iżżomm ruħek pur sesswalment, se nkunu qed inħarsu wkoll fit-talb li jgħinuk iżżomm il-ħajja sesswali tiegħek. it-talb tiegħi għalik jew sa tmiem dan l-artiklu l-grazzja li tgħix ħajja sesswalment pura sserraħ fuqek fl-isem ta ’Ġesù Kristu.

X'inhi l-Purità Sesswali?

Il-purità sesswali hija stat li bih wieħed jgħix ħajja sesswalment ħielsa jew ħajja sesswalment fidila. Jekk int waħdieni Alla jistenna li tħalli ħajja sesswalment ħielsa, dan ifisser li Alla jistenna li tastjeni mill-prattiki kollha relatati sesswalment sakemm tkun miżżewweġ glorjament. Jekk inti miżżewweġ Alla jistenna li tkun fidil lejn is-sieħeb tiegħek fiż-żwieġ tiegħek. Il-purità sesswali hija r-rieda perfetta ta 'Alla għaż-żwieġ tagħna u tgħix bħala wliedu. Hekk kif l-adolexxenti u l-adulti żgħażagħ il-purità sesswali tgħin biex tippreserva l-futur tiegħek, din ittejjeb il-produttività tiegħek u tagħti s-setgħa li tirnexxi fil-ħajja.

Sfortunatament ħafna nies iħossu li l-istandards tal-bibbja huma impossibbli li jinżammu, anke jħossu li hija kastig li ma jesprimix ix-xewqa sesswali ta ’dak li jkun, allura jmorru jniġġsu lilhom infushom u jikkommettu kull tip ta’ immoralità sesswali u perverżjonijiet. Mhux ta ’b’xejn li d-dinja tagħna llum hija mimlija djar imkissrin, żwiġijiet imkissrin, adolexxenti bil-ħsara u adulti żgħar imħassra. Id-dinja li ngħixu fiha llum hija mimlija ommijiet waħedhom depressi u missirijiet li jaħarbu. Dan il-kaos kollu fid-dinja llum huwa marbut mal-impurità sesswali. Il-mistoqsija li wieħed jista 'jistaqsi issa hija din, Alla qiegħed jikkastigana billi jitlobna biex nastjenu mill-impurità sesswali?

Għaliex Ma nistax Nagħmel Sess?

1 Korintin 6:18: Flee fornication. Kull dnub li bniedem jagħmel hu mingħajr il-ġisem; imma min iwettaq fornikazzjoni jidneb kontra ġismu stess.

Xi ħadd jista 'jistaqsi le għaliex ma nistax nagħmel sess biss? Għaliex ma nistax nesprimi biss is-sentimenti sesswali tiegħi kif inħobb? Il-verità hi li kull prodott għandu jsegwi l-manwal tal-manifattur ieħor biex dak il-prodott jirnexxi. Alla huwa l-manifattur tagħna, aħna l-prodotti tiegħu l-bibbja hija l-manwal tal-operat tagħna. Il-bibbja tgħidilna biex naħarbu mill-fornikazzjoni għax meta nagħmlu ż-żína jew l-adulterju aħna nidinbu kontra ġisimna stess. Se nispjega xi jfisser dan verament, xi jfisser tassew li tidinba kontra ġismek stess. is-sess huwa avventura spiritwali imma ħafna nies ma jafux li jaħsbu li huwa sempliċement emozzjonali u senswali Irrid inkun qed naqsam skrittura miegħek ftit qabel ma mmur quddiem biex nispjegalek xi tfisser li tidneb kontra ġismek stess.

1 Korintin 6:16: Jew ma tafx li min hu magħqud ma 'xebba huwa korp wieħed magħha? Għax "it-tnejn," jgħid, "għandhom isiru laħam wieħed."

L-Iskrittura ta 'hawn fuq tagħmilna nifhmu li l-att sesswali jingħaqad miegħek mas-sieħeb tiegħek b'modi li ma tistax tibda timmaġina. Se nkun qed nenfasizza għalik xi wħud mill-affarijiet li jiġri lilek meta tkun attiv sesswalment.

X'jiġri meta jkolli sess sesswali ma 'Xi ħadd?

Kull meta jkollok relazzjonijiet sesswali ma 'xi ħadd, inti ssir waħda ma' dik il-persuna. It-tnejn li aħna jsiru laħam wieħed. Il-ħajja tiegħu jew tagħha ssir il-ħajja tiegħek, l-isfidi tiegħu jew tagħha jsiru l-isfidi tiegħek, il-mard tiegħu jsir il-mard tiegħek, u l-iktar importanti li t-tnejn li int issa taqsam l-istess konnessjoni spiritwali.

Peress li s-sess jgħaqqdek mal-persuna li qed tagħmel magħha, ikun għaqli għalik li tagħżel bil-għaqal ma 'min trid torbot. Huwa għalhekk li s-sess irid isir bil-mod it-tajjeb. Kull raġel jew mara li tara li tagħmel sess ma 'msieħba multipli, qatt ma jista' jispiċċa tajjeb fil-ħajja, dan minħabba li hemm il-ħajjiet ġew infestati minn spirti multipli, spirti li jaħdmu fuq il-ħajja ta 'sħab sesswali hemmhekk. Pereżempju jekk tikkommetti ż-żína ma 'prostituta, dejjem issib ruħek li tixtieq torqod ma' kwalunkwe prostituta disponibbli l-ħin kollu. Ukoll jekk torqod ma 'nisa miżżewġa, issir taf li dejjem tkun qed tfittex kwalunkwe mara miżżewġa disponibbli biex torqod magħha, l-istess jgħodd għaż-żagħżagħ u r-romol. Qatt smajt l-aħbar ta ’mara qerq li bl-għajnuna tas-sieħeb tagħha fil-kriminalità qatlet lil żewġha? Dan għaliex il-mara kienet qed torqod bi qtil u psikopata.

Trid tifhem li ssir ma 'min torqod miegħu, l-ispirtu li jaħdem fihom jippossedikom il-ġurnata li taqsmu l-intimità magħhom. Ma jimpurtax jekk tużax kondom jew le. Salamun beda jadura l-idoli għax beda jorqod ma 'l-idolu li jqim lin-nisa. Fil-ktieb tan-Numri, it-tfal ta ’Isreal, ma setgħux jiġu misħuta għax kienu qegħdin jaduraw lil Alla, imma meta s-Sultan Balak issa bagħat il-prostituti tiegħu biex iqajjem lill-Iżraelin u bdew jagħmlu sess magħhom, tbiegħdu minn Alla u bdew jaduraw idoli. Ara Numri 31:16.

Allura tara, għaliex Alla jridna nastjenu mis-sess u nżommu l-purità sesswali tagħna, huwa għaliex ma jridniex inħammġu l-ispirtu u l-ġisem tagħna b'sess qabel iż-żwieġ. Huwa jridna nkunu puri sal-jum taż-żwieġ tagħna, madankollu f'każ li tkun naqset mill-purità sesswali, u emminni li ħafna minna għad għandna tama għalik, Alla tagħna huwa Alla li jħobb bla kundizzjonijiet, li jnaddafok minn kull inġustizzja. Hawn taħt hawn xi passi li għandek tieħu.

Kif Tindem Minn Impurità Sesswali?

 1. Salvazzjoni: Dan jibda miegħek billi tagħraf id-difetti tiegħek u tirritorna lura għand Alla. Il-mument li taċċetta lil Ġesù Kristu bħala l-Mulej u s-Salvatur tiegħek, int salvat mid-dnub u mnaddaf minn kull impurità li tiġi mal-fornikazzjoni u l-adulterju.  Salvazzjoni jagħmlek Ħolqien Ġdid, issir ġdid u nadif quddiem Alla. Ma jimpurtax kemm kienet terribbli l-ħajja sesswali tiegħek fil-passat, il-grazzja ta 'Alla taħsilha kollox u tagħmlek nadif mill-ġdid.

2. Il-kelma: il kelma ta ’Alla hija r-rieda ta ’Alla, il-kelma ta’ Alla għandha l-qawwa li tgħinna ngħixu ħajja sesswalment pura. Issa li int twelidt mill-ġdid, ibgħat familjari mal-kelma ta ’Alla. Skond l-Atti 20:32, il-kelma ta 'Alla kapaċi tibni aħna u tagħtina l-wirt ordnat ta' Alla tagħna, Pietru wkoll ammetta li nixtiequ l-ħalib sinċier tal-kelma ta 'Alla biex inkunu nistgħu nikbru fis-salvazzjoni tagħna, 1 Pietru 2 : 2. Jekk trid tikber fi Kristu u tgħix ħajja sesswalment pura? Imbagħad isiru familjari mal-kelma ta ’Alla. Kun student tal-Kelma ta ’Alla.

3. Talb: F’Mattew 26:41, Ġesù Kristu qalilna biex nitolbu biex ma naqgħux fit-tentazzjoni, It-Talb huwa għodda ewlenija li tista ’tipprevjeni li naqgħu fit-tentazzjonijiet, speċjalment fit-tentazzjonijiet sesswali. Irridu nitolbu, irridu nitolbu għal saħħa spiritwali u grazzja biex naħarbu mill-impurità sesswali. Irridu nitolbu għal sensittività spiritwali biex inkunu nafu meta x-xitan qed iġib it-tentazzjonijiet triqitna. Ħafna nies waqgħu fis-sesswali meqjusa għax meta ma jkunux sensittivi spiritwalment, ix-xitan huwa intelliġenti u hemm bżonn ta 'fidi spiritwalment sensittiv biex jara t-tricks tax-xjaten. Ġesù qal, "Ara u Itlob" Sabiex is-swali jkunu spiritwalment attenti u sensittivi u nitolbu. Ikkompilajt xi talb qawwi għall-purità sesswali, dan it-talb jgħinna waqt li mmexxu r-razza nisranija tagħna bl-għajnuna ta 'Alla.

4. Jaħarbu: Ġirja, Ġirja, Ġirja mid-dnub sesswali, ġirja mill-fornikazzjoni, ġirja mill-adulterju, ġirja minn kull dehra ta ’dnub sesswali. Meta tinnota tensjoni sesswali fi kwalunkwe relazzjoni, taħrab minnha. Ma tistax titlob id-dnubiet sesswali, ma tistax tkeċċi x-xitan tal-fornikazzjoni u l-adulterju, tista 'taħrab biss minnhom. Tista 'titlob biss għall-grazzja li taħrab mid-dnubiet sesswali. Nara lil Alla jagħtik grazzja f'isem Ġesù Kristu.

Talb Għall-Purità Sesswali

 1. Missier, nirringrazzjak tal-grazzja li tgħix ħajja qaddisa f'isem Ġesù Kristu
 2. Missier ħenn għalija u naddafni minn kull inġustizzja tiegħi f'isem Ġesù Kristu
 3. Jiena nirċievi Grazzja biex ngħix Ħajja Pura Sesswalment bl-isem ta ’Ġesù Kristu
 4. Irċivejt grazzja li niskonnettja minn kull Assoċjazzjoni li ma tidinx fl-isem ta 'Ġesù Kristu
 5. Jiena nikkmanda lill-Ispirtu ta 'Lust biex jitneħħa minn ħajti u jiġi sostitwit bl-Ispirtu ta' l-imħabba f'Ġesù Kristu
 6. Agħtini s-setgħa kollha Mulej biex naħrab minn kull Dehra tal-Ħażin f'isem Ġesù Kristu
 7. Jien naqta ’lili nnifsi minn kull relazzjoni ħażina fl-isem ta’ Ġesù Kristu
 8. Jien naqta ’lili nnifsi minn kull ħabib ħażin f’isem Ġesù Kristu
 9. Jien naqta ’lili nnifsi minn kull Assoċjazzjoni ungodly f’isem Ġesù Kristu
 10.  O mulej għinni nġedded qalbi bl-isem ta ’Ġesù Kristu
 11. Missier Purge me minn kull forma ta 'impuritajiet sesswali fl-Isem ta' Ġesù Kristu
 12. Missier, ħlini mill-pornografija u materjal pornografiku fl-isem ta ’Ġesù Kristu.
 13. Missier, ħlini mill-masturbazzjoni fl-isem ta ’Ġesù Kristu.
 14. Missier, żommni mħabbat bid-dmirijiet relevanti, sabiex inkun distratt mid-dnubiet sesswali fl-Isem ta ’Ġesù Kristu.
 15.  Nikser kull konnessjoni ħażina u aħsilhom bid-demm tal-Mulej Ġesù.
 16.  Inneħħi lili nnifsi minn kwalunkwe awtorità stramba eżerċitata fuqi, fl-isem ta 'Ġesù.
 17.  Inneħħi l-manipulazzjonijiet kollha li jikkontrollaw f’moħħi bejni u kwalunkwe ħabib jew membru tal-familja, fl-isem ta ’Ġesù.
 18.  Nitlob il-ħelsien minn kull affezzjoni negattiva lejn kulħadd, fl-isem ta 'Ġesù.
 19.  Ħalli l-affettivi ħżiena lejja jintilfu mill-moħħ ta 'sedutturi demoniċi fl-isem ta' Ġesù.
 20.  Mulej Ġesù, jien iċedi l-affettjonijiet, l-emozzjonijiet u x-xewqat tiegħi u nitlob li jkunu sottomessi għall-Ispirtu s-Santu.

 

reklami

Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn