Salm 51 Tifsira Vers minn Vers

0
1066

Illum se nkunu qed nesploraw Salm 51 ifisser vers b’vers u nafdaw li l-ispirtu s-santu jgħinna nagħmlu ġustizzja ma ’din l-iskrittura. Eżatt qabel ma nibdew, ejjew nitolbu. Missierna tas-sema, aħna neżaltak għal dan il-mument mill-isbaħ li tajtna biex tara ġurnata kbira bħal din, nirringrazzjawkom għax int kont it-tarka u l-kenn tagħna, jalla ismek jiġi eżaltat. Mulej, hekk kif se nidħlu fil-kelma tiegħek, nitolbu biex l-ispirtu s-santu jaqdilna kelmtek f'isem Ġesù. Aħna npoġġu lilna nfusna taħt it-tmexxija tal-ispirtu qaddis, nitolbu li int tgħallimna u tkisser l-affarijiet għalina f'isem Ġesù. Missier, fl-aħħar, tħallix din il-kelma toqgħod kontra tagħna, minflok permezz tagħha, ejjew neħilsu mill-qawwa tad-dnub f'isem Ġesù.

Ħenn għalija, O Alla,
Skond il-ħniena Tiegħek;
Skond il-kotra tal-ħniena tenera Tiegħek,
Neħħi t-trasgressjonijiet tiegħi. Aħselni sewwa mill-ħażen tiegħi,
U naddafni mid-dnub tiegħi. Għax nirrikonoxxi t-trasgressjonijiet tiegħi,
U d-dnub tiegħi dejjem quddiemi. Kontra Tiegħek, Int biss, dnibt,
U għamilt dan il-ħażen f’għajnejk -
Li Tista 'tinstab eżatt meta titkellem,
U bla ħtija meta Tiġġudika. Ara, ġejt imrobbi fl-inġustizzja,
U fid-dnub ommi ħarġitni. Ara, Int tixtieq il-verità fil-partijiet ta ’ġewwa,
U fil-parti moħbija Int tagħmilli nagħraf l-għerf. Ħasadni bl-issopo, u nkun nadif;
Aħselni, u nkun iktar bajda mill-borra. Agħmilni nisma l-ferħ u l-ferħ
Biex l-għadam li ksirt jista ’jifraħ. Aħbi wiċċek minn dnubieti,
U neħħi l-inġustizzji kollha tiegħi. Oħloq fija qalb nadifa, O Alla,
U ġedded spirtu sod fija. Twarrabnix mill-preżenza Tiegħek, U tiħux lili l-Ispirtu s-Santu Tiegħek. Erġa ’daħħalni l-ferħ tas-salvazzjoni Tiegħek,
U żommni bl-Ispirtu ġeneruż Tiegħek. Imbagħad se ngħallem lil min jikser il-modi tiegħek,
U l-midinbin għandhom jiġu kkonvertiti għalik. Eħlisni mill-ħtija tat-tixrid tad-demm, O Alla,
Alla tas-salvazzjoni tiegħi,
U ilsieni jkanta b’leħen għoli t-tjieba Tiegħek. O Mulej, iftaħ xofftejja,
U fommi juri t-tifħir Tiegħek. Għalik ma tridx sagrifiċċju, jew inkella nagħtiha;
Ma tieħux pjaċir bl-offerta tal-ħruq. Is-sagrifiċċji ta ’Alla huma spirtu miksur, Qalb imkissra u mqanqla -
Dawn, O Alla, ma tiddisprezzahomx. Agħmel it-tajjeb fil-pjaċir tajjeb tiegħek lil Sijon;
Ibni l-ħitan ta ’Ġerusalemm. Imbagħad tkun kuntent bis-sagrifiċċji tal-ġustizzja,
B’offerta ta ’ħruq u offerta ta’ ħruq sħiħa;
Imbagħad għandhom joffru barrin fuq l-artal tiegħek.


Salm 51 jitkellem dwar il-volum ta ’xi ħadd li ilu jgħawweġ fit-tossiku tad-dnub. Xi ħadd li ħajtu u l-eżistenza tiegħu ġiet imtappna mill-qawwa tad-dnub. Dan is-Salm jitkellem dwar xi ħadd li jixtieq is-sewwa fih forma mhux maħduma, xi ħadd li ma jarax lilu nnifsu bħala persuna denja quddiem Alla. Dan is-Salm jirrifletti l-ħajja ta ’xi ħadd li jitlob lil Alla għall-ħniena.

Għal fehim aħjar, ejja nanalizzaw dan il-ktieb tas-Salm fil-versi.

Ħenn għalija, O Alla,
Skond il-ħniena Tiegħek;
Skond il-kotra tal-ħniena tenera Tiegħek,
Neħħi t-trasgressjonijiet tiegħi. Aħselni sewwa mill-ħażen tiegħi,
U naddafni mid-dnub tiegħi.

Dawn l-ewwel ftit versi tal-iskrittura jirriflettu l-ħajja ta ’xi ħadd li jitlob għall-ħniena. Ħenn għalija skond il-ħniena tiegħek, skond il-kotra tal-ħniena tenera tiegħek. Il-ħniena tal-mulej ma tintemmx. Il-ktieb tas-Salm 136 jgħid jirringrazzja lill-mulej għax Hu tajjeb u l-ħniena tiegħu tibqa ’għal dejjem. Il-ħniena tal-mulej m’għandhiex tmiem.


It-tieni vers juri li Alla biss huwa kapaċi jaħsel id-dnub tagħna permezz tad-demm tal-Iben uniġenitu tiegħu Ġesù Kristu. Huwa d-demm ta 'Kristu li huwa biżżejjed biex jaħsel l-inġustizzji. Dan il-vers jagħraf li xejn ma jista ’jaħsel id-dnub tal-bniedem ħlief Alla.

Għax nirrikonoxxi t-trasgressjonijiet tiegħi,
U d-dnub tiegħi dejjem quddiemi. Kontra Tiegħek, Int biss, dnibt,
U għamilt dan il-ħażen f’għajnejk -
Li Tista 'tinstab eżatt meta titkellem, U bla ħtija meta Tiġġudika.

L-Iskrittura tgħid fil-ktieb tal-proverbji, min jaħbi d-dnub tiegħu għandu jitħassar imma min jistqarrhom u jitlaqhom isib ħniena. L-ewwel pass biex tikseb il-maħfra huwa billi tirrikonoxxi li dnibt. Id-dnub tagħna jinsab quddiem Alla u kontrih dnibna lkoll.

Alla hu ġust u ġust. Hu ma jikkastigax jew ma jwiddibx lin-nies talli ma jagħmlu xejn. Li tinstab eżatt meta titkellem u bla ħtija meta tiġġudika.

KINDLY ARA IT-TELEVIŻJONI TA ’KULĦADD GĦALL-PREĠIJA FUQ IL-YOUTUBE
Abbona issa
Ara, ġejt imrobbi fl-inġustizzja,
U fid-dnub ommi ħarġitni. Araw, Tixtieq il-verità fil-partijiet ta 'ġewwa,
U fil-moħbi parti Int tagħmilli nagħraf l-għerf.

Dan biex tenfasizza l-fatt li aħna nirtu d-dnub mill-ġenituri tagħna, l-istess bħad-dinja wiret id-dnub mill-ewwel bniedem Adam. Anke l-ġuf li jkollu tarbija għal disa ’xhur huwa kkontaminat u mimli dnub. Il-ktieb tar-Rumani jgħid għall kollha dnubu u jonqsu mill-glorja ta ’Alla.

Alla jieħu pjaċir bil-verità anke fil-parti ta ’ġewwa. Dan ifisser li l-ġenwinità tagħna m'għandhiex tkun ħaġa pubblika biss, għandna nkunu ġenwini u reali bil-konfessjonijiet tagħna anke meta ħadd ma jkun qed jara.

Ħasadni bl-issopo, u nkun nadif;
Aħselni, u nkun iktar bajda mill-borra. Agħmilni nisma l-ferħ u l-ferħ
Biex l-għadam li ksirt jista ’jifraħ. Aħbi wiċċek minn dnubieti,
U neħħi l-inġustizzji kollha tiegħi.

Sakemm ikun hemm tindif, m'hemm l-ebda tindif. Sadanittant, l-issopo tfisser id-demm ta ’Ġesù. Xejn ieħor ma jista ’jaħsel id-dnub tagħna ħlief id-demm ta’ Ġesù. Xejn ma jista 'jagħmilna aktar bojod mill-borra ħlief id-demm ta' Ġesù.

Meta nkunu mnaddfa bid-demm ta ’Kristu nsiru ħolqien ġdid u affarijiet qodma jgħaddu. Il-wiċċ tal-mulej ikun moħbi mid-dnub tagħna hekk kif inħaslu mid-demm prezzjuż ta ’Kristu.

Twarrabnix mill-preżenza Tiegħek,
U tiħux lili l-Ispirtu s-Santu Tiegħek. Erġa ’daħħalni l-ferħ tas-salvazzjoni Tiegħek,
U żommni bl-Ispirtu ġeneruż Tiegħek. Imbagħad se ngħallem lil min jikser il-modi tiegħek, U l-midinbin jiġu kkonvertiti għalik.

Meta t-tagħbija tad-dnub tkun wisq fil-ħajja ta 'raġel, persuna bħal din titwarrab. Dan għaliex għajnejn il-mulej huma ġusti wisq biex jaraw id-dnub. Sawl beda jkollu problema meta daħħal idejh fid-dnub. L-ispirtu ta ’Alla kien ma’ Sawl, imma meta daħal id-dnub, l-ispirtu tal-mulej tbattal ħajtu u kien itturmentat minn spirtu ħażin.

Żommni bl-ispirtu ġeneruż tiegħek hawnhekk ifisser li żżommni bl-ispirtu qaddis tiegħek. L-iskrittura tgħid meta l-qawwa li qajmet lil Kristu mill-imwiet tgħammar fik, tħeġġeġ lill-ġisem mortali tiegħek. Ġisimna jeħtieġ li jissaħħaħ bil-qawwa tal-ispirtu s-santu.

Eħlisni mill-ħtija tat-tixrid tad-demm, O Alla,
Alla tas-salvazzjoni tiegħi,
U ilsieni jkanta b’leħen għoli t-tjieba Tiegħek. O Mulej, iftaħ xofftejja,
U fommi juri t-tifħir Tiegħek.

Meta nkunu mtaqqlin bil-qawwa tad-dnub, ħafna drabi dak li jagħmel ix-xitan hu li ndaħħlu l-ħtija f'qalbna. Din il-ħtija saħansitra twaqqafna milli nfittxu s-salvazzjoni fi Kristu Ġesù għax inħossu li t-tagħbija tad-dnub tagħna hija wisq minn dak li Alla jista 'jaħfer.

Dan kien dak li ġara lil Ġuda Iskariota. Huwa kien ikkunsmat mill-ħtija ta 'dak li għamel u fl-aħħar, minflok biex ifittex maħfra, ħa ħajtu.


Għalik ma tridx sagrifiċċju, jew inkella nagħtiha;
Ma tieħux pjaċir bl-offerta tal-ħruq. Is-sagrifiċċji ta ’Alla huma spirtu miksur, Qalb imkissra u mqanqla -
Dawn, O Alla, ma tiddisprezzahomx.

Għaddew il-ġranet meta Alla jieħu pjaċir bl-offerta tal-ħruq. Id-demm tal-muntun jew tal-barrin m'għadux prezzjuż. Hemm demm li huwa iktar prezzjuż mid-demm tal-muntun jew tal-barri, huwa d-demm ta ’Ġesù.

L-iskrittura tgħid li s-sagrifiċċji ta ’Alla huma spirtu miksur, imkisser u qalb kontri Alla ma jiddisprezzahx. Dan ifisser, meta nitolbu lil Alla għall-maħfra, irid ikollna qalb maqsuma, qalb li tħossok sobri għall-ħażen li jkun sar u għandu jindem ġenwin. Dawn huma s-sagrifiċċji li Alla jieħu pjaċir fihom, ftakar li l-iskrittura tgħid li Alla ma jridx il-mewt tal-midneb, iżda l-indiema permezz ta ’Kristu Ġesù.

Agħmel it-tajjeb fil-pjaċir tajjeb tiegħek lil Sijon;
Ibni l-ħitan ta ’Ġerusalemm. Imbagħad tkun kuntent bis-sagrifiċċji tal-ġustizzja,
B’offerta ta ’ħruq u offerta ta’ ħruq sħiħa;
Imbagħad għandhom joffru barrin fuq l-artal tiegħek.

Din hija talba għal Alla biex ma tfixkilx affarijiet tajbin f’ħajjitna minħabba d-dnub. Hemm drabi li d-dnub iwaqqaf il-manifestazzjoni tal-glorja ta 'Alla fil-ħajja ta' raġel. Dan il-porzjon tas-Salm qed jitlob li Alla għandu jagħmel il-ġid fil-pjaċir tiegħu lil Sijon.

Ħajtek hija Zion, int il-karriera, l-edukazzjoni, iż-żwieġ, ir-relazzjoni u dak kollu li jikkonċerna lilek huwa Zion. Is-sagrifiċċju li se toffri fuq l-artal tal-Mulej huwa Radd il-Ħajr.
 
 
 

 


Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn

Dan is-sit juża Akismet biex inaqqas l-ispam. Tgħallem kif il-kumment tiegħek huwa pproċessat.